castle-278309_640

Ochrana přírody v regionu Český ráj

Český ráj již po celé století označuje malebnou a romantickou krajinu ležící mezi městy Turnovem, Jičínem, Sobotkou a Mnichovým Hradištěm. Členitý reliéf zemského povrchu s hlubokými roklemi i štíhlými jehlami pískovcoviých skal nedovoloval v minulých dobách rozvoj lidské činnosti a jejího mnohdy negativního působení na zdejší životní prostředí v takové míře, jako tomu bylo na většině ostatního území Českého státu. Díky tomu se oblast Českého ráje přirozeným způsobem vyčleňovala v měnící se kulturní krajině jako určitá oáza relativně nenarušené přírody, oplývající jedinečnými přírodními krásami a hodnotami

Na tomto území byla již v roce 1955 vyhlášena první chráněná krajinná oblast v tehdejší Československé republice o rozloze přibližně 92 čtverečných kilometrů. Na území CHKO se vyskytuje mnoho vzácných rostliných i živočišných druhů a proto je třeba zdejší faunu a flóru chránit a je nutné, aby návštěvníci této ojedinělé lokality dodržovali návštěvní řád chráněné krajinné oblasti. Pro orientaci uvádíme ty nejdůležitější body návštevního řádu a základní ochranné podmínky CHKO:

(1) Na celém území chráněných krajinných oblastí je zakázáno

 • zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody,
 • tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody,
 • vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vjezdu a setrvávání vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní a veterinární službu,
 • povolovat nebo uskutečňovat záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů,
 • používat otrávených návnad při výkonu práva myslivosti,
 • stavět nové dálnice, sídelní útvary a plavební kanály,
 • pořádat automobilové a motocyklové soutěže,
 • provádět chemický posyp cest,
 • měnit dochované přírodní prostředí v rozporu s bližšími podmínkami ochrany chráněné krajinné oblasti.

(2) Na území první zóny chráněné krajinné oblasti je dále zakázáno

 • umisťovat a povolovat nové stavby,
 • povolovat a měnit využití území,
 • měnit současnou skladbu a plochy kultur, nevyplývá-li změna z pl)ánu péče o chráněnou krajinnou oblast,
 • hnojit pozemky, používat kejdu, silážní šťávy a ostatní tekuté odpady,
 • těžit nerosty a humolity.

(3) Na území první a druhé zóny chráněné krajinné oblasti je dále zakázáno

 • hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem vyžadujícím intenzivní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů anebo nevratně poškozovat půdní povrch, používat biocidy, měnit vodní režim či provádět terénní úpravy značného rozsahu,
 • zavádět intenzivní chovy zvěře, například obory, farmové chovy, bažantnice,
 • pořádat soutěže na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody. (zák.č.114/92 Sb.,§26,odst.1-3)

Výtah z návštěvního řádu

 • Návštěvníci mohou tábořit jen na vyznačených tábořištích. Návštěvníci tábořišť jsou povini dodržovat táborový řád
 • Otevřený oheň mimo vyznačená tábořiště nesmí být rozděláván; rozdělávání ohňů je zvlášť zakázáno u skalních stěn. Kouření v lese je zakázáno
 • Ořez větví ze stojících stromů není dovolen. Jakékoliv kácení stromů, (souší), vyžaduje povolení státních lesů nebo jiných vlastníků a uživatelů lesa
 • Nocování bez stanů (bivakování) není dovoleno mimo prostory k tomu určené (tábořiště)
 • Narušování kliduv přírodě, zvláště v oblastech klidu a v lesích je v rozporu s návštěvním řádem
 • Zákaz jízdy vozidel, kol a koní v lese mimo cesty k tomu určené
 • Porušování zákona o myslivosti a o rybářství a volné pobíhání psů je zakázáno

TIP redakce: Nezoufejte, je mnoho jiných míst, kde můžete v klidu rybařit, pořiďte si k tomu pořádné rybářské pruty

 • Poškozování objektů památkové péče, přírodních výtvorů a památek, všech značení v CHKO se trestá. Zkracování značených stezek není dovoleno
 • Vstup do označených státních přírodních rezervací, chráněných nalezišť, chráněných parků a zahrad je zakázán mimo značené turistické a naučné stezky
 • Sběry chráněných rostlin a živočichů jsou zakázány.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/138868/virtual/www/domains/rady-cestovat-dovolena.cz/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Napsat komentář